Miejski Dom Kultury w Rumi, Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk oraz Stacja Muzyka zapraszają do udziału w konkursie dla młodych zespołów muzycznych "Młoda Metropolia - Muzyczne odkrycie roku".

Regulamin Konkursu
§ 1. Organizatorzy i cel konkursu
1. Organizatorem konkursu są Nadbałtyckie Centrum Kultury z Gdańska (główny organizator Festiwalu „Metropolia Jest Okey”) ,Miejski Dom Kultury z Rumi (partner Festiwalu Metropolia Jest Okey, główny organizator konkursu) , Stacja Muzyka z Rumi ( partner konkursu) zwani dalej Organizatorami.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych zespołów muzycznych, które zostaną zaproszone na występ podczas Rumskiej Gali Kultury 21 listopada 2019r.,a także na występ w czasie Festiwalu Metropolia Jest Okey w grudniu 2019 r. Organizatorzy nie stawiają ograniczeń stylistycznych dotyczących rodzaju wykonywanej muzyki.
§ 2.

1. Minimum połowa członków zespołu musi być zameldowana, uczyć się lub pracować na terenie województwa pomorskiego.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji tych danych np. poprzez wgląd w dokumenty potwierdzające zameldowanie, naukę lub pracę na terenie województwa pomorskiego (soliści i zespoły na życzenie Organizatorów dostarczą odpowiednie dokumenty lub ich kopie).
§ 3.
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap pierwszy: przesłanie zgłoszenia do 18 października 2019 ( ogłoszenie półfinalistów 22 października)
Zgłoszenie powinno składać się z:
- informacji o zespole (nazwa, krótka historia, skład zespołu, informacje o zamieszkaniu, nauce lub pracy na terenie woj. pomorskiego), imię i nazwisko autorów muzyki i tekstów przesłanych utworów,
- 3 autorskich utworów muzycznych (dopuszczalne są nagrania w formacie mp3, linki do nagrań umieszczonych w Internecie, płyty audio ze wskazaniem trzech utworów zgłoszonych do konkursu),
- dane kontaktowe: telefon i e-mail,
- rider czyli wymagania techniczne dotyczące występu na scenie.
Zgłoszenie należy przesłać mailowo na adres: studio@stacjamuzyka.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Zakopiańska 26, 84-230 Rumia z dopiskiem „Młoda Metropolia- Muzyczne odkrycie roku” najpóźniej do dnia 18.10.2019 r. (zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę).

Etap drugi: Półfinał 26 października 2019 - występ na żywo w studio nagrań STACJA MUZYKA W RUMI
 Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 8-10 zespołów, które zaprezentują się w STACJA MUZYKA. Lista wybranych zespołów zostanie zaprezentowana na stronach www.nck.org.pl , www.stacjamuzyka.pl, www.domkulturyrumia.pl
 Ponadto organizatorzy skontaktują się drogą mailową z wybranymi zespołami w celu uzgodnienia szczegółów. W czasie występu zespół zaprezentuje maksymalnie 3 autorskie kompozycje (dopuszcza się aby jeden z utworów zawierał opublikowany wcześniej tekst np. wiersz) o łącznym czasie nie przekraczającym 15 min. Występ będzie odbywał się z udziałem półfinałowego jury konkursu. Czas instalacji na scenie nie może przekroczyć 15 minut (w przypadku przekroczenia tego czasu Organizatorzy mają prawo odmówić dalszego udziału zespołu w konkursie),
Etap trzeci: Finał 15 listopada 2019 – występ na żywo w Miejskim Domu Kultury w Rumi
- Półfinałowe Jury konkursu wybierze trzy zespoły, które zaprezentują się przed publicznością oraz Finałowym jury podczas Finału 15 listopada w Miejskim Domu Kultury w Rumi, ul Mickiewicza 19, 84-230 Rumia. W czasie występu zespół zaprezentuje maksymalnie 3 autorskie kompozycje (dopuszcza się aby jeden z utworów zawierał opublikowany wcześniej tekst np. wiersz) o łącznym czasie nie przekraczającym 15 min. Występ będzie odbywał się z udziałem półfinałowego jury konkursu. Czas instalacji na scenie nie może przekroczyć 15 minut (w przypadku przekroczenia tego czasu Organizatorzy mają prawo odmówić dalszego udziału zespołu w konkursie),
§ 4.
1. Jury finału będzie składać się z : przedstawiciela Organizatorów oraz dziennikarzy muzycznych i muzyka.
2. Jury półfinału będzie składać się z : przedstawicieli Organizatorów.
3. Postanowienia jury są ostateczne.
4. Werdykt jury zostanie podany w dniu występów.
5. Organizatorzy nie wypłacają honorariów solistom i zespołom biorącym udział w konkursie.
6. Członkowie zespołów wyrażają zgodę na:
a. Udział w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
b. Udostępnienie wizerunku tj. nagrywanie, filmowanie, fotografowanie w celach archiwalnych i promocyjnych konkursu m.in. w mediach oraz stronach internetowych organizatorów.
c. Przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych :
1.Administratorem danych osobowych jest MIEJSKI DOM KULTURY W RUMI
2.Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem tej umowy, będą przetwarzane przez administratora, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie w celu wykonania tej umowy, realizacji obowiązków i praw ( w tym roszczeń ) wiążących się z umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c – w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych.
4.Odbiorcami danych osobowych będą:
– organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych
- organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa.
5.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Soliści i członkowie zespołów potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem.
8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie występów (tzw. przody i backline, perkusja bez „stopy”, werbla i talerzy) oraz obsługę sceny. Ze względu na ograniczony czas instalacji na scenie nie dopuszcza się montażu własnego akustycznego zestawu perkusyjnego.
§ 5.Nagrody
1. Zespoły zakwalifikowane do półfinałów (etap drugi) otrzymają upominki rzeczowe oraz dyplomy.
2. Finalista zostanie zaproszony do:
- występu na Gali Kultury 2019, 21 listopada w Rumi,
- występu na Festiwalu Metropolia Jest Okay w grudniu 2019r w Gdańsku,
- nagrania demo w studio nagrań STACJA MUZYKA w Rumi
§ 6.Postanowienia końcowe
1. W sprawach dotyczących przebiegu konkursu nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. Wszelkie pytania należy kierować drogą e-mailową do studio@stacjamuzyka.pl.